Opleiding Prosocial Teamkracht | 5 dagdelen | 16 september 2022 | Online

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 16-09-2022
09:00 - 12:00


De cursus wordt aangeboden door BAMBOE-ACT

De kennis van samenwerken!

In deze oplei­d­ing leer je de basis van Proso­cial, een weten­schap­pelijke meth­ode vanuit de evolutie-​wetenschap, de economie en de gedragsweten­schap. Naast de ken­nis leer je om een team te begelei­den met dit mooie gedachtengoed.

Onder­w­er­pen

  • De the­o­retis­che achter­grond van Proso­cial — Teamkracht.
  • Waarom is de ken­nis van de evo­lu­tie zo belan­grijk als basis van Proso­cial? Wat is Mul­ti­level Selection.
  • De acht ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs ontving.
  • Psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit om keuzes te maken die goed zijn voor het indi­vidu èn de groep/​het team.
  • Je leert werken met de ACT-​matrix om het boven­staande te gebruiken in groepen.

Naast de the­o­rie krijg je oefenin­gen om deze zelf in een kleine groep toe te passen. Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een meer effec­tieve en veilige wijze van samenwerken.

Het team zal meer vei­ligheid en werk­plezier ervaren waar­door er min­der verzuim is en de effec­tiviteit ver­betert. Snelle con­flictbe­mid­del­ing en opti­male autonomie en zelf­s­tur­ing zor­gen voor een flo­r­erend team waar.

Deze oplei­d­ing kan je in drie dagde­len of in vijf dagde­len vol­gen. In de eerste drie dagde­len krijg je de basis van Proso­cial en mogelijke toepassin­gen. Je kan ook de laat­ste twee dagde­len erbij doen waar­bij je aan­vul­lende ken­nis kri­jgt over samen­werken en er op de laat­ste dag ruimte is met elkaar te oefe­nen met ken­merken van een effec­tief team en het geza­men­lijk maken van de Matrix.

Data: 5 vrijdagen van 16 september tot en met 14 oktober van 9.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Online
Niveau:  Managers, leidinggevenden, consultants, teamcoaches en een ieder die met groepen en teams werkt of wil leren wat Prosocial is
Trainer: Jenny Blaauwbroek
Taal: Nederlands
Prijs: € 650

Info / inschrijven: Bamboe-act